https://www.aigaio-net.gr
Δημοφιλή Άρθρα
Ακολουθήστε μας
HomeStandard Blog Whole Post

Τι είναι η ρύπανση από επιγραφές και πως μας επηρεάζει; Σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος, η οπτική ρύπανση με επιγραφές φωτεινές  εκδηλώνεται κυρίως ως συνέπεια της απαξίωσης και εγκατάλειψης της υπαίθρου και της γενικότερης έλλειψης ενδιαφέροντος και αποτελεσματικών πολιτικών για την προστασία και διατήρηση της φύσης. Σημαντικότερες εστίες οπτικής ρύπανσης στη φύση συνιστούν οι διάφορες μορφές προσβολής του τοπίου, κυρίως δε σε περίπτωση καταστροφών του από πυρκαγιά, αποψίλωση και συναφείς αιτίες, θαλάσσιας ρύπανσης ή εκμετάλλευσης λατομικών και μεταλλευτικών χώρων, οπότε προκύπτει ανάγκη αποκατάστασης της περιοχής μετά τη βλάβη ή το πέρας της δραστηριότητας και επαναφοράς του τοπίου στην προτέρα κατάσταση. Κάθε προσβολή του τοπίου -φυσικού ή ανθρωπογενούς- δύναται να γίνει αντιληπτή και ως ειδικότερη εκδήλωση οπτικής ρύπανσης, στον βαθμό που συνιστά υποβάθμιση ή και πλήρη λύση του αρμονικού και φυσικού ρυθμού ανάπτυξης και εξέλιξης, εν τέλει δε καταστροφή του φυσικού και οικιστικού χώρου ή στοιχείων που συνθέτουν και συναποτελούν την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου.

Τα σύγχρονα οικοδομικά τετράγωνα στα αστικά κέντρα συνθλίβουν τον ανθρώπινο ψυχισμό. Η τεραστίων διαστάσεων δόμηση ξεπερνά κατά πολύ κι αντιστρατεύεται τα μέτρα του ανθρώπου, αλλοιώνει τον πολεοδομικό ιστό και καταλύει κάθε αίσθηση του τοπίου. Η έλλειψη ζωτικού ορίζοντα στη ματιά του σημερινού κατοίκου των μεγαλουπόλεων, η συνεχής υποβάθμιση των ελεύθερων και κοινοχρήστων χώρων, η απομείωση του πρασίνου κι η οξύμωρη αύξηση της ανθρώπινης αποξένωσης παρά τον τόσο συνωστισμό, γεννούν άγχος, καταθλιπτική συμπεριφορά, ανασφάλεια, συναισθηματικές πιέσεις. Αποδομούν τις δημιουργικές δυνάμεις του ανθρώπου, ο οποίος καλείται ν΄ αναμετρηθεί καθημερινά με έναν χώρο άξενο κι ασφυκτικό, που τον περιβάλλει απαιτώντας του το έπακρο των δικών του δυνατοτήτων χωρίς ωστόσο ν΄ απηχεί «τα μέτρα της καρδιάς» του.

Επιγραφές και διαφημίσεις

1. Απαγορεύεται:

α) η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών ή διαφημίσεων πέρα από το ιδεατό στέρεο του οικοπέδου και πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου.

β) η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων σε περιοχές ειδικής προστασίας, αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα, χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μνημεία, παραδοσιακά κτίρια ή σύνολα και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις ειδικές για κάθε περίπτωση διατάξεις.

γ) η οπτική κάλυψη εν όλω ή εν μέρει των παραπάνω χώρων ή κτιρίων από οποιαδήποτε θέση ή απόσταση από φωτεινές ή μη επιγραφές και διαφημίσεις.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και όπου από οποιαδήποτε διάταξη απαιτείται έλεγχος των κτιρίων από την Ε.Π.Α.Ε., η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών ή διαφημίσεων επιτρέπεται ύστερα από έκδοση άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε..
Το ανώτατο ύψος των επιγραφών και διαφημίσεων στα δώματα των κτιρίων ορίζεται σε 1,80 μ. στις περιπτώσεις που έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης και σε 3,30 μ. όταν δεν έχει εξαντληθεί.

2. Η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων σε κτίριο, οικόπεδο, κοινόχρηστο χώρο ή γήπεδο επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του δήμου ή της κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1491/1984 (ΦΕΚ 173 Α), όπου δια σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων καθορίζονται ειδικότερα οι προδιαγραφές, προϋποθέσεις και διαδικασία τοποθέτησης τους.

3. Οι άδειες της παραγράφου 2 δεν απαιτούνται για επιγραφές ή διαφημίσεις μέσα από τις προθήκες κλειστών χώρων και για επιγραφές μικρού μεγέθους, το πολύ 30 Χ 40 εκ. στις όψεις του κτιρίου που δηλώνουν τη χρήση του κτιρίου ή τμήματός του ή την ιδιότητα των ενοίκων του.

4. Δε θίγονται με το νόμο αυτόν ειδικές διατάξεις που επιβάλλουν περιορισμούς στην τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων φωτεινών ή μη.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 1491/1984 εφαρμόζονται και όταν τοποθετούνται φωτεινές ή μη επιγραφές και διαφημίσεις κατά παράβαση της παρ. 2β του άρθρου 16 του παρόντος νόμου και του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του παρόντος άρθρου.

6. Σε υφιστάμενα κτίρια, που έχουν κατασκευαστεί με προϊσχύουσες του παρόντος νόμου διατάξεις πάνω στην εγκεκριμένη οικοδομική γραμμή, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις όψεις τους φωτεινών ή μη επιγραφών, σχετικά με τις λειτουργίες που υπάρχουν στα κτίρια αυτά. Οι επιγραφές αυτές μπορούν να προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή το πολύ μέχρι 0,20 μ.

7. Φωτεινές ή μη επιγραφές και διαφημίσεις και τα πλαίσια ή στοιχεία αυτών που παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θεωρούνται αυθαίρετες και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης και ο χαρακτηρισμός των ως άνω αυθαίρετων κατασκευών, ο τρόπος εκτίμησης της αξίας τους, οι κατηγορίες αυτών για την επιβολή τους προστίμου και το ύψος αυτού, ο τρόπος αποξήλωσης των ως άνω κατασκευών και απομάκρυνσης αυτών και η τύχη των υλικών για τα οποία δεν δημιουργείται καμία ευθύνη των υπηρεσιών και των οργάνων τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Υπόχρεοι για την καταβολή των προστίμων είναι οι κύριοι ή συγκύριοι του ακινήτου επί του οποίου τοποθετείται η επιγραφή ή διαφήμιση, η διαφημιστική εταιρία, οι κατασκευαστές και οι διαφημιζόμενοι που ευθύνονται ο καθένας για την καταβολή ολόκληρου του προστίμου.

8. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις που παραβιάζονται οι διατάξεις του ν. 1491/1984 εφόσον δεν εκδοθεί η κατά την παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 1491/1984 απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ημέρα που έλαβε γνώση της παράβασης η αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας.

Τίποτα δεν παραπέμπει περισσότερο στο καλοκαίρι από μια λευκή αναπαυτική ξαπλώστρα δίπλα στη θάλασσα. Η συγκεκριμένη ξαπλώστρα – ναι μοιάζει με ανάκλιντρο θα την λατρέψετε, αφού θα γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό element του σπιτιού. Θα την βάλετε στο μπαλκόνι ή στην αυλή ενώ απολαμβάνετε δροσερά ποτά και διαβάζετε ή στο σαλόνι για να πάρετε ένα γλυκό μεσημεριανό υπνάκο. Το καλοκαίρι είναι ωραίες αναμνήσεις! Και τις αναμνήσεις σας μπορείτε -και επιβάλετέ- να τις κάνετε μέρος της καθημερινότητας σας αλλά και έναυσμα για την ανακαίνιση σπιτιού. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγάλα γυάλινα βάζα που θα τα γεμίσετε με λευκά βότσαλα ή κοχύλια που έχετε μαζέψει στις διακοπές σας. Μια παλιά vintage βαλίτσα σε μια γωνιά του σαλονιού και παλιές καρτ ποστάλ στο coffee table θα δώσουν την προσωπική σας νότα στο χώρο και θα σας κάνουν να νιώσετε γλυκιά νοσταλγία…

Ένα φρεσκοβαμμένο σπίτι είναι μια ευπρόσδεκτη αλλαγή για κάθε ιδιοκτήτη σπιτιού. Αλλά το πρόβλημα προκύπτει όταν η μυρωδιά παραμείνει για μερικές ημέρες. Εκτός από τη μυρωδιά, μπορεί επίσης να προκαλέσει αίσθηση καψίματος στα μάτια, πονοκέφαλο, ζάλη και διάφορες άλλες αλλεργικές αντιδράσεις. Εάν έχετε ένα μωρό ή μια έγκυο γυναίκα στο σπίτι, τότε πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί. Αυτό συμβαίνει επειδή η χημική βαφή μπορεί να προκαλέσει άσθμα, ημικρανία, δερματικές παθήσεις και ακόμη και καρκινογενέσεις.

Η βαφή περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που είναι επιβλαβείς για την υγεία. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε πρόβλημα μετά από μια ανακαίνιση σπιτιού, επιλέξτε φιλικό προς το περιβάλλον χρώμα που έχει χαμηλό VOC ή μηδενικό VOC στην περιεκτικότητά του. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η χρήση του είναι ευεργετική, όπως.

Βλέποντας τη πόλη από απόσταση θα δείτε σπιτάκια με κόκκινα κεραμίδια να στριμώχνονται σε μια στενή λωρίδα γης επάνω στη θάλασσα.Τα κλασικά αρχοντικά που θα συναντήσετε κυρίως εδώ φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος, μιας και τούτο το μέρος είναι η πατρίδα των καπεταναίων. Ειδικά τη δεκαετία του ’60, η Άνδρος αποτελούσε τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Μαζεύτηκε τόσος πλούτος που κάποιοι την ονόμασαν «Μικρά Αγγλία» θέλοντας να την παρομοιάσουν με τη χώρα αυτή.

Επιλέγοντας Φυσικό χρώμα

Το οικολογικό χρώμα είναι κατασκευασμένο από φυσικά συστατικά. Έχει αβλαβή συστατικά όπως φυτικά εκχυλίσματα, φλούδες λαχανικών, έλαια σπόρων, πηλό και κερί μέλισσας. Δεν εκπέμπει επιβλαβείς ουσίες πολύ καιρό μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης.

Προστατεύοντας το περιβάλλον

Το οικολογικό χρώμα είναι μη τοξικό. Επομένως, δεν παράγει επιβλαβείς εκπομπές και παράγει λιγότερα απόβλητα κατά τη διαδικασία κατασκευής. Από την άλλη πλευρά, η χημική βαφή περιέχει επιβλαβείς ουσίες όπως το βενζόλιο και το τολουόλιο. Μπορούν να προκαλέσουν σημαντική βλάβη στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Οικονομικά αποδοτική επιλογή

Μπορεί να πιστεύετε ότι το κόστος οικολογικής βαφής μπορεί να μην ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας. Αλλά μακροπρόθεσμα, αποδεικνύεται ότι είναι μια πιο οικονομικά αποδοτική επιλογή. Η παρατεταμένη έκθεση σε χημικές βαφές μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Μπορεί να οδηγήσει σε συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο. Μαζί με αυτό, η συνολική ποιότητα είναι ανώτερη σε σύγκριση με την χημική βαφή. Έχει οφέλη όπως την ανθεκτικότητα, την καλύτερη εφαρμογή, το ομαλό φινίρισμα και καλύτερη δυνατότητα διατήρησης χρώματος.

 

Η έντονη καταπόνηση σε καρδιά – πνεύμονες – γόνατα και μύες, ακόμη και ο ιδρώτας, είναι φυσικά και αναμενόμενα όταν ανεβαίνουμε ανηφόρες με ένα απλό ποδήλατο, αλλά ακόμα και στις επίπεδες διαδρομές, όταν φυσάει αντίθετος άνεμος. Για αυτές τις δυσκολίες δημιουργήθηκαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Οι δυνατότητες των νόμιμων ηλεκτρικών ποδηλάτων είναι αρκετές για να βοηθούν το μέσο άνθρωπο (80 κιλά) να ανέβει άνετα μια  ” ζόρικη ” ανηφόρα (έως 15% κλίση) χωρίς τον ιδρώτα, κούραση και απογοήτευση που νιώθει με το απλό ποδήλατο και που τελικά τον ξαναγυρίζει στο κάθισμα του αυτοκινήτου του.

Καμιά φορά επιλέγουμε βασιζόμενοι σε αναμνήσεις, προσδοκίες και εκτιμήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην σημερινή πραγματικότητα. Όλοι είχαμε κάποτε ένα ποδήλατο και με λίγο ή πολύ ζόρι ανεβαίναμε τις ανηφόρες και συνεχίζαμε τις ωραίες και μεγάλες βόλτες. Και είναι σίγουρο ότι ένα απλό ποδήλατο ή ηλεκτρικά ποδήλατα και σήμερα θα μας έδινε χαρά και θα βελτίωνε την υγεία μας, αλλά εξετάζοντας το πιο ρεαλιστικά υπάρχει ένα βασικό ερώτημα : μπορούμε με την σημερινή μας φυσική κατάσταση να ανεβαίνουμε τις ανηφόρες χωρίς εξάντληση και κινδύνους για την υγεία μας ;

Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική υποβοήθηση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, για όσο και όποτε εσείς θέλετε, βελτιώνετε σταδιακά τη φυσική σας κατάσταση και δεν τα παρατάτε όπως συμβαίνει με τα απλά ποδήλατα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες, πάνω από το 50% των συμβατικών ποδηλάτων που αγοράζονται, παραμένουν σε μόνιμη αχρησία, ενώ αντίθετα το 70% των ηλεκτρικών ποδηλάτων χρησιμοποιούνται 1-2 φορές την εβδομάδα και το 30% κάθε μέρα !

Είναι γενικά παραδεκτό ότι έστω και 30 λεπτά ήπιας αεροβικής εξάσκησης την ημέρα, βελτιώνουν την φυσική κατάσταση και την ψυχική μας ευεξία. Δυστυχώς όμως, αυτά τα 30 λεπτά άσκησης για τους περισσότερους είναι δυσεύρετα και συνεχώς αναβάλλονται για ¨κάποια άλλη φορά¨.

Με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ο καθένας μπορεί να ξανανιώσει την χαρά και την ελευθερία στην μετακίνηση, κάνοντας παράλληλα ήπια εξάσκηση χωρίς να καταπονεί τον οργανισμό του και να κινδυνεύει.

Αν σας γίνει συνήθεια, ακόμα και στο περίπτερο ή το super market να πηγαίνετε καθημερινά με το ηλεκτρικό ποδήλατο, σταδιακά θα πετυχαίνετε τον στόχο για καλύτερη φυσική κατάσταση και ευεξία ενώ παράλληλα θα μειώσετε τα έξοδα μετακίνησης και το άγχος του παρκαρίσματος.

Η Green Motors είναι εταιρεία εξειδικευμένη στην πώληση και υποστήριξη του ηλεκτρικού ποδηλάτου από το 2009 με πολύτιμη εμπειρία από εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα και κιτ μετατροπής που οι πελάτες  μας χρησιμοποιούν καθημερινά, εδώ και 9 χρόνια σε κάθε γωνιά της χώρας.

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της Green Motors και επιλέξτε ένα ποιοτικό και αξιόπιστο ηλεκτρικό ποδήλατο της γαλλικής εταιρείας O2feel για πολλά χρόνια απόλαυσης και χαράς.

Ο συνδυασμός του ξύλου με το γκρι είναι η πρώτη επιλογή κάθε σύγχρονου άντρα που αναζητεί διακοσμητικές προτάσεις για την ανακαίνιση σπιτιού.

Έτσι στο παρακάτω σπίτι ο ιδιοκτήτης το ήθελε minimal και φτιαγμένο από την «ανδρική» πλευρά του design. Υποθέτουμε πως είναι κάποιος businesman που θέλει να κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους επισκέπτες του και αυτό ακριβώς κατάφερε η αρχιτεκτονική εταιρεία Metaforma με το διαμέρισμα που σχεδίασε στο Πόζναν της Πολωνίας.
Το γκρίζο παίζει παντού και δένει μοναδικά με τη φυσικότητα που προσδίδει το ξύλο, δημιουργώντας έναν από τους ωραιότερους συνδυασμούς που έχουμε δει.

Στον κάτω όροφο είναι το living room, η κουζίνα, η κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο, ενώ επάνω έχει στηθεί ένα γραφείο. Η σκάλα δεσπόζει στο living room, ενώ στην κουζίνα οι γκρίζοι τοίχοι και τα γκρίζα ντουλάπια δένουν με τις μαύρες συσκευές. Το ξύλο παρεμβαίνει παντού και κάνει τη διαφορά, δίνει ισορροπία και βάζει τις πινελιές του όπως κάνουν τα δοκάρια στην οροφή του μπάνιου.
Ένα εντυπωσιακό διαμέρισμα που αποπνέει αυτοπεποίθηση και την ίδια στιγμή μοναδική γοητεία, μία δουλειά που θα ζήλευε κάθε ιδιοκτήτης και κάθε home design επαγγελματίας.

Είναι γνωστό στους νησιώτες τουριστικών καταλυμάτων η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της πληρωμής κρατήσεων δωματίων. Όμως το e-commerce μπορεί να βοηθήσει και άλλους κλάδους των επαγγελματιών του τουρισμού με την κατασκευή eshop προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι ακόμα και όταν ο επισκέπτης φύγει από το όμορφο ελληνικό νησί, μπορεί να συνεχίσει τις αγορές του από την χώρα του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να συνδεθεί με το εμπορικό σας πρόγραμμα ώστε να ανανεώνεται αυτόματα το απόθεμα και να γίνονται οι τιμολογήσεις. Σε άλλη περίπτωση, λαμβάνετε την παραγγελία του πελάτη και τιμολογείτε σε δεύτερο στάδιο. Και οι δύο τακτικές ακολουθούνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ανάλογα με το πλήθος των αγορών επιλέγετε το τι θα ακολουθήσετε.

Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να προσέξετε πολύ τους όρους εγγύησης και την περιγραφή των χαρακτηριστικών. Είναι πολύ άσχημο να υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ παραγγελίας και παραλαβής. Και το ακόμα χειρότερο, οι αγοραστές σχολιάζουν σε φόρουμ τους κακούς εμπόρους και άρα χάνετε εν συνεχεία και άλλους αγοραστές που διάβασαν τις κακές κριτικές.

Η δυνατότητα φόρμας επικοινωνίας των πελατών είναι πολύ σημαντική. Η μεταπωλητική συμπεριφορά των διαδικτυακών καταστημάτων είναι τρομακτικός παράγοντας αύξησης του πελατολογίου. Λάθη μπορούν να συμβούν. Αν τα αντιμετωπίσεις σωστά, έγκαιρα και προς όφελος του πελάτη, θα σου δημιουργήσουν καλό όνομα και ροή νέων πελατών.

Ταυτόχρονα με το ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορείτε να συνδυάσετε και άλλα εργαλεία πώλησης, όπως η πώληση κάποιου προϊόντος σας μέσω των υπερεκπτωτικών ιστοσελίδων (dealmyday, groupon κ.ά.). Θέτοντας έκπτωση σε κάποιον κωδικό σας πάνω από 50% μπορείτε να πουλήσετε μαζικά σε πολλούς πελάτες και σε μικρό χρονικό διάστημα να αποκτήσετε ευρύ πελατολόγιο. Ισως η πιο φθηνή διαφήμιση σε πλατύ κοινό αυτήν τη στιγμή. Αφού, αφαιρούμενης και της προμήθειας της εκπτωτικής ιστοσελίδας, πουλάτε σχεδόν στο κόστος. Αλλά κερδίζετε επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας και τζίρο.

Το πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ότι πουλά για εσάς 24 ώρες/365 ημέρες τον χρόνο.

  1. Θα πρέπει καταληκτικά να επισημανθεί ότι η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ροή πελατών θα χρειασθεί προώθηση ιστοσελίδων. Οπως και στα φυσικά καταστήματα, απαιτείται διαφήμιση. Φυσικά ηλεκτρονική. Αριστος και προσιτός τρόπος είναι τα Adwords της Google που σε κάθε αναζήτηση λέξης από χρήστη αναδύεται η διαφήμιση της επιχείρησης. Αν πουλάς για παράδειγμα παπούτσια και ο χρήστης ψάξει στο Διαδίκτυο φράση που να περιέχει τη λέξη «παπούτσια», η διαφήμιση της επιχείρησής σου θα εμφανιστεί δίπλα από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Καλές ηλεκτρονικές πωλήσεις σε όλους λοιπόν. Δοκιμάστε το. Αξίζει.
  2. Το κόστος ηλεκτρονικού καταστήματος ξεκινά από τα 1.000-2.000€ και φτάνει τα 5.000€ για μία πιο επαγγελματική παρουσίαση με καλό γραφιστικό κομμάτι. Μία μέση τιμή είναι οι 2.000€ για τη δημιουργία και 300-400€ τον χρόνο για φιλοξενία σε σέρβερ. Επειδή περιέχει πελάτες, παραγγελίες, προϊόντα, μην επιλέγετε την πιο φτηνή και -ενδεχομένως- αναξιόπιστη λύση. Θα το αποσβέσετε ως κόστος όταν αποφύγετε την πρώτη «αναποδιά».
  3. Θα πρέπει να προσέξετε το εξής: να σας μάθουν πώς να προσθαφαιρείτε περιεχόμενο οι ίδιοι ή κάποιο δικό σας πρόσωπο (υπάλληλος ή οικογενειακό πρόσωπο). Είναι δυσλειτουργικό να στέλνετε υλικό στον προγραμματιστή και να περιμένετε αυτός να ενημερώσει το κατάστημα (και δαπανηρό επίσης).Εδώ και 3 χρόνια, εκτός του κόστους δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος, υπάρχει και η δυνατότητα μίσθωσης ηλεκτρονικού καταστήματος.

Αρκετές εταιρείες, π.χ. skroutz, έχουν δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό πολυκατάστημα στο οποίο μπορούν να σας «μισθώσουν» κατάστημα για την επιχείρησή σας για όσο διάστημα το χρειάζεστε. Αρα, με κόστος όχι παραπάνω από 30-100€ τον μήνα μπορείτε να δοκιμάσετε την ιδέα του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς να απαιτείται σημαντική δαπάνη εφάπαξ. Το μειονέκτημα του ενοικιασμένου καταστήματος είναι πως δεν φαίνεσαι ανεξάρτητος και άρα «δυνατός» στην αγορά.

Η επιδότηση ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται μόνο στο πλαίσιο δράσεων για εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που αυτό το διάστημα δεν υπάρχουν στο ΕΣΠΑ.

Στο Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικό κατάστημα με δωρεάν πλατφόρμα WordPress, αλλά εν γένει μέχρι να μάθετε να το φτιάξετε όπως πρέπει, θα σας πάρει χρόνο. Μία άλλη πλατφόρμα τεράστιων δυνατοτήτων είναι και το Drupal, αλλά γνωρίζουν να την προγραμματίζουν μόνο εξειδικευμένες εταιρείες.

Σε σύνολο 261 νέοι μετανάστες και πρόσφυγες πέρασαν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από το πρωί της περασμένης Δευτέρας μέχρι σήμερα το πρωί. Από αυτούς 59 πέρασαν στη Λέσβο, 124 στη Χίο και 78 στη Σάμο. Ας σημειωθεί ιδιαίτερα η περίπτωση 20 Σύρων προσφύγων που Τούρκος διακινητής εγκατέλειψε σε περιοχή της βορειονατολικής Λέσβου, προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα. Σκάφος του Λιμενικού Σώματος που περιπολούσε, αντιλήφθηκε τους Σύρους, οι οποίοι είχαν ανάψει φωτιά για να ειδοποιήσουν περαστικούς για την παρουσία τους.

Στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης, που είχε σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά τους με ασφάλεια στο λιμάνι της Μυτιλήνης.Πάντως παρά τις μικρές ροές, ο αριθμός των εγκλωβισμένων προσφύγων στα νησιά συνεχώς μειώνεται. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Β. Αιγαίου, συνολικά στα νησιά -σε καταυλισμούς και άλλες δομές- σήμερα βρίσκονται 8.686 άτομα. Από αυτά 3.368 στη Λέσβο, 3.536 στη Χίο και 1.782 στη Σάμο. Ασφυκτικό έχει γίνει το πρόβλημα της μετανάστευσης, με τα τουρκικά παράλια να γεμίζουν πρόσφυγες από τη Συρία, την Αίγυπτο, το Σουδάν, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, τη Λιβύη και άλλες χώρες, που περνούν καθημερινά κατά εκατοντάδες στα ελληνικά νησιά.

Μετά τα ξένα δημοσιεύματα για όσα συμβαίνουν σε ελληνικά νησιά όπως η Μυτιλήνη και η Κως, για παράδειγμα, που «πλημμυρίζουν» από μετανάστες, αξίζει να επιχειρήσουμε ένα μίνι οδοιπορικό στα νησιά που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και να δούμε τι λένε οι τοπικοί άρχοντες, τους οποίους η επίσημη πολιτεία μοιάζει να έχει εγκαταλείψει στην τύχη τους.

Είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τρίτης όταν ένα πλοιάριο με 261 ψυχές από την Συρία, την Αίγυπτο, το Σουδάν και την Παλαιστίνη που πλέει στο Λυβικό πέλαγος, νότια των Χανίων, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Ο Λιμενικός Σταθμός Παλαιοχώρας ενημερώνεται και ξεκινά άμεσα μία μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση των μεταναστών και τη μεταφορά τους στην στεριά.

Οι διακοπές ρεύματος είναι συχνό φαινόμενο στα νησιά ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που αυξάνεται η κατανάλωση. Ένας εμπειρικός ηλεκτρολόγος δεν αρκεί, ειδικά στις μέρες μας που τα ηλεκτρολογικά συστήματα είναι εξελιγμένα τεχνολογικά και όλο και πιο πολύπλοκα. Σκέψου ότι από τις περισσότερες εργασίες του ηλεκτρολόγου εξαρτώνται τα πιο πολλά συστήματα στο σπίτι η τη δουλειά μας και σίγουρα, δεν θέλεις να χρησιμοποιείς καθημερινά κάτι που έχει συνδεθεί λάθος ή δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε. Και εννοείται, το τελευταίο που θες είναι να θέσεις σε κίνδυνο την οικογένεια ή τους υπαλλήλους σου. Οπότε, ζήτα ηλεκτρολόγο με σπουδές και πτυχίο και όχι κάποιον ο οποίος απλά έμαθε τη δουλειά από τον πατέρα του. Σε αρκετές εργασίες, πέρα από τις γνώσεις του ηλεκτρολόγου απαιτούνται και επιπλέον πιστοποιήσεις από το κράτος, που οφείλει να έχει κάθε επαγγελματίας που θα αναλάβει μία μεγάλη δουλειά.

Για παράδειγμα, την ηλεκτρολογική μελέτη ενός βιομηχανικού κτηρίου, δεν μπορεί να την κάνει, να την καταθέσει και να την υπογράψει ο οποιοσδήποτε, παρά μόνο ένας πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος. Άρα, ανάλογα τη δουλειά που χρειάζεσαι, θα πρέπει να έχεις και το νου σου για το επίπεδο γνώσεων και αδειών που έχει ο επαγγελματίας που θέλεις να προσλάβεις. Σαφώς και οι γνώσεις του ηλεκτρολόγου αφορούν όλα τα πεδία και συστήματα που θα χρειαστεί να καταπιαστεί στη διάρκεια της καριέρας του, όμως κάθε ένας εξειδικεύεται περισσότερο σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτό, γιατί πλέον η γκάμα του αντικειμένου μεγάλωσε σημαντικά και είναι αδύνατον ένας μόνο άνθρωπος να είναι άριστος σε όλα ή να γνωρίζει όλα τα ηλεκτρολογικά συστήματα του εμπορίου.

Άρα, όταν ψάχνεις να προσλάβεις ηλεκτρολόγο, καλό είναι να αναφέρεις την ακριβή δουλειά που θέλεις να σου κάνει γιατί για παράδειγμα, εκείνος που θα σου φτιάξει την χαλασμένη πρίζα είναι λίγο σπάνιο να γνωρίζει να σου περάσει και οπτικές ίνες στο σαλόνι. Αν κι εσύ μπερδεύεσαι ποιόν από τους δύο να καλέσεις και τί ακριβώς κάνει ο καθένας, ας τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι αλήθεια πως δεν είναι σαφή τα όρια των δύο αυτών επαγγελμάτων. Η ηλεκτρολογία είναι ο γενικός κλάδος ενός επαγγελματία, ενώ η ηλεκτρονική είναι μια συγκεκριμένη εξειδίκευση που ασχολείται περισσότερο με τα ασθενή ρεύματα. Άλλοι κλάδοι της ηλεκτρολογίας είναι οι τηλεπικοινωνίες, τα ενεργειακά, ο αυτόματος έλεγχος κτλ. Άρα, ένας ηλεκτρολόγος θεωρητικά έχει σπουδάσει τα πάντα, όμως εάν ψάχνεις κάποιον για να σου εγκαταστήσει/επισκευάσει ηλεκτρονικά συστήματα θα πρέπει να έχει επιπλέον, και τη συγκεκριμένη εξειδίκευση.

Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, έχε υπόψη σου πως πλέον όλοι οι ηλεκτρολόγοι λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας παίζουν πλέον στα δάχτυλα την ηλεκτρονική και  σε λίγο, και τα ενεργειακά. Οπότε εσύ ζήτα πάντα ηλεκτρολόγο και θα είσαι μέσα!  Τώρα λοιπόν που ξεκαθαρίσαμε τις ακριβείς γνώσεις, τα θέματα ασφάλειας και την εξειδίκευση για τη δουλειά που θες, ας ρίξουμε μια ματιά και σε όλο το φάσμα των εργασιών ενός ηλεκτρολόγου:

Σήμερα, εξέδωσαν νέα NAVTEX με την οποία ανακοινώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν στρατιωτική άσκηση με αληθινά πυρά στις 28 Μαρτίου στα παράλια της Κύπρου. Πριν μερικές ημέρες ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος είχε πολύωρη συνεργασία με τον Κύπριο ομόλογό του. Οι κ.κ. Καμμένος και Φωκαΐδης είχαν συμφωνήσει ότι το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου στην Κύπρο είναι πρόβλημα και αναζήτησαν λύσεις για την αμυντική κάλυψη της Κύπρου. Την ίδια ώρα, τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ σημειώθηκε και μία εικονική αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών. Τα τουρκικά μαχητικά, δύο από τα οποία ήταν οπλισμένα, προέβησαν επίσης σε μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Τα παραπάνω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

NAVTEX

TURNHOS N/W : 340/17
MEDITERRANEAN SEA
GUNNERY EXERCISE, ON 28 MAR 17, FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

35 10.55 N – 032 53.50 E
35 11.00 N – 032 54.50 E
35 14.50 N – 032 55.00 E
35 16.00 N – 032 54.50 E
35 12.00 N – 032 47.50 E
35 11.00 N – 032 50.50 E

CAUTION ADVISED.